Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-10-02T17:33:56+00:00

Algemeen
De Ontmoeting is opgericht door Annette Conijn, gevestigd op Zuiderstraat 56 te Zwaag. De Ontmoeting richt zich op massages en/of coaching van volwassenen en kinderen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met De Ontmoeting en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Bij een eerste afspraak voor massage zal ook verwezen worden naar deze algemene voorwaarden.

Verslaglegging
Verslaglegging bij coaching vindt plaats in overleg door zowel de coach als de coachee en eventueel wordt er gebruik gemaakt van opnameapparatuur om de sessie op later tijdstip terug te kunnen luisteren. Hiervoor zal vooraf toestemming worden gevraagd. De coachee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces, bepaalt de inzet gedurende het proces en daarmee het eindresultaat. De verslaglegging van de coach zal overlegd worden aan de coachee.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 24 uur bedragen de kosten 50% van het geldende tarief. Het tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk, bij voorkeur per email dan wel telefonisch. Bij ziekte graag in overleg.

Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. De tarieven zijn na te lezen onder de verschillende productpagina’s op de website http://www.deontmoetingzwaag.nl of op te vragen bij De Ontmoeting. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> 15 minuten), wordt er een afspraak gemaakt.

Betalingsvoorwaarden
De betaling dient na afloop van de behandeling / sessie contant te worden voldaan. U ontvangt per behandeling / sessie een factuur.

Aansprakelijkheid
De werkwijze van De Ontmoeting is oplossingsgericht zonder dit te garanderen. De Ontmoeting is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Ontmoeting, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Ontmoeting. Voor lichamelijke en psychische klachten raden we u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid
De Ontmoeting is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies of tijdens een massagebehandeling.